Payment Banner

Внимание: Ние ви доставяме само гумата. Ако на снимката е изобразена джанта, то тя служи за символизиране.

Michelin Pilot Alpin PA4 245/50 R18 104V XL , MO, с протектор на борта на джантата (FSL)

Наличност
ограничена наличност
гуми
Зимни гумиWi
маркировка M+S
със снежен симбол
скорост
V: Тази гума е допустима за скорости доa 240 km/h !
EAN
3528704312764
Етикет на гуми / Класи на ефективност
Съпротивление при търкаляне C Сцепление с влажна повърхност C Емисия на шума 70dB
DEX
За въпроси и предложения моля свържете се с нас на barzgumve​@delti.com
374,50 лв

 

Michelin Pilot Alpin PA4

Маркирана гума със скоростен индекс V осигурява безопасно шофиране през зимата, година след година с контролирана енергия.

Предимства на продукта:

  • ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ
  • ПО-ГОЛЯМА МОБИЛНОСТ
  • ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ

Плюс експертният опит на Michelin в дългия пробег и икономията на гориво.

Технология:

  • ПРОТЕКТОРНА ШАРКА С МНОГО КАНАЛИ
  • StabiliGrip
  • Helio Compound 3G
  • Ridge N Flex

За да научите повече за MICHELIN Primacy HP Оборудвана с ексклузивен дизайн на протектора и Stabiligrip и 3D технология, тази гума осигурява 10% подобрение в снега ускорение и повече от 5% подобрение в обработка на сняг и заледени пътища. Подобряване на спирачен път Новата формула на пълна каучукова смес на базата от силициев диоксид,

Helio Compound + позволява Michelin Pilot Alpin PA4 гумата да остане гъвкава при ниски температури за по-добро каране през зимата Спиране над 5% по-кратък на сняг, лед и мокри пътища Сертифицирана от ултра-високи автомобилни производителите Нова Michelin Pilot Алпин PA4 гумата е одобрена от високите стандарти на Porsche SE и в момента се тества от много други производители на моторни превозни средства с висока производителност.

Правни положения:
(1) Средно, в сравнение с предишното поколение гуми. Спиране от 90 до 0 км/ч върху мокра настилка, от 50 до 0 км/ч върху заснежена настилка. Тестове на TÜV SÜD от 2012 г. с размери 245/40 R 18 V.
(2) Средно, в сравнение с предишното поколение гуми. Спиране от 90 до 0 км/ч върху мокра настилка, от 50 до 0 км/ч върху заснежена настилка. Тестове на TÜV Süd от 2012 г. с размери 245/40 R 18 V.
(3) Средно, в сравнение с предишното поколение гуми. Тестове на TÜV Süd от 2012 г. с размери 245/40 R 18 V.
(4) Средно, в сравнение с предишното поколение гуми (управление върху мокри и заснежени пътища, странично сцепление върху мокри, заснежени или заледени пътища). Тестове на TÜV Süd от 2012 г. с размери 245/40 R 18 V.
(5) С 74% повече в сравнение с предишното поколение гуми.
(6) Със 135% повече в сравнение с предишното поколение гуми.
(7) Патент на Michelin.

Етикет на гуми / Класи на ефективност

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

In this case, the following efficiency classes are valid: Roll resistance: C, Wet grip: C, Емисия на шума: 70 dB.

В случай, че се отнася за гума, произведена след 1.07.2012, важи етикетът представен в
лявата графика.

Партньорът за монтаж близо до Вас
Моля, въведете Вашия пощенски код, местожителство или код за набиране, за да можем да Ви посочим партньор за монтаж близо до Вас.

Ние можем да
монтирам Вашите гуми!

Изберете един от
нашите монтажни партньори
във Вашия район:

Как работи
1. Търсене монтаж партньор
2. включвам в опис
3. Монтирайте гуми

Michelin - íèå ùå âè îòâåäåì ïî-íàäàëå÷.

Âèçèÿòà íà íàøèòå îñíîâàòåëè, Åäóàð è Àíäðå Ìèøëåí, ðúêîâîäÿò ðàçâèòèåòî íà ìàðêàòà MICHELIN ïîâå÷å îò 125 ãîäèíè: ïðàâÿò øîôèðàíåòî òîëêîâà ëåñíî, áåçîïàñíî è êîìôîðòíî,äî êîëêîòî å âúçìîæíî - ïúðâèòå ñ èíîâàòèâíè àâòîìîáèëíè ãóìè è äæàíòè, ïîñëåäâàíè îò ïúòíè êàðòè, ïúòåâîäèòåëè, êàêòî è âíîñêè êúì ïîäîáðÿâàíå íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà. Çàåäíî ñ òîâà èäâà ñèëíà àíãàæèðàíîñò ñ îêîëíàòà ñðåäà, êàêòî å ìîäåðíàòà ìîáèëíîñò òðÿáâà äà å óñòîé÷èâà è äà íå å âðåäíà çà îêîëíàòà ñðåäà.

Âñÿêà ãîäèíà Michelin Group ïðîèçâåæäà ïîâå÷å îò 178 ìèëèîíà ãóìè â 68 ïðîèçâîäñòâà â 17 ñòðàíè, è ðàáîòÿò ìðåæè çà ïðîäàæáè â íàä 170 ñòðàíè. Ïðèíîñèòå íà ïðîäóêòèòå ñà ìíîãî: îò âåëîñèïåäè è ëåêè àâòîìîáèëè, êàìèîíè, ìîòîöèêëåòè è ãóìè çà òðàêòîðè, ãóìèòå çà 5-òîííè çåìåêîïíè ìàøèíè.  Michelin ðàáîòÿò 111,700 äóøè ïî öåëèÿ ñâÿò è ïðèòåæàâàò åäíà îò íàé-ñòàðèòå, íàé-èçâåñòíèòå ìàðêè â ñâåòà -. Ëåãåíäàðíèÿ Michelin Man

Íàñî÷åíî ðàçâèòèå: MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò

 ðàçðàáîòâàíåòî íà íîâèòå ïðîäóêòè, Michelin íàäåæíî ïðåñëåäâà êîíöåïöèÿòà çà "MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò", ïîäêðåïåíà îò ñòðîã ñòàíäàðò, âèíàãè îáåäèíÿâàùà ðåäèöà åêñïëîàòàöèîííè õàðàêòåðèñòèêè â ãóìèòå, çà ïîñòèãàíå íà îïòèìàëíè ðåçóëòàòè. Íèå ñëåäâàìå òàçè ôèëîñîôèÿ íå ñàìî â ðàçâèòèåòî íà íàøèòå ñòàíäàðòíè ïðîäóêòè, íî ñúùî òàêà è â ìîòîðíèòå ñïîðòîâå. Ìíîãîáðîéíè òåõíè÷åñêè èíîâàöèè ïîìàãàò çà îáëåê÷àâàíåòî íà òåæåñòèòå âúðõó îêîëíàòà ñðåäà, äðàéâåðè è áèçíåñ. Ñêðèòè îò ïîãëåäà íà âúíøíè ãóìè, ðàáîòåí äèçàéí è ãóìåíè ñúåäèíåíèÿ, ïðåç öåëîòî ñè ñúùåñòâóâàíå, ãóìèòå MICHELIN ïîêàçâàò ïúëíèÿ ñè ïîòåíöèàë: òå ïðåäëàãàò îòëè÷íî ñöåïëåíèå, äúëúã æèâîò, è íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà ãîðèâî, áëàãîäàðåíèå íà íèñêîòî ñúïðîòèâëåíèå ïðè âúðòåíå.

Çà äà ñå ðàçáåðàò ïî-äîáðå óñëîâèÿòà, íà êîèòî ãóìèòå ñà ïîäëîæåíè ïîä åæåäíåâíà óïîòðåáà, ïðåç ëÿòîòî íà 2014 ã. Michelin çàïî÷âà óíèêàëåí èçñëåäîâàòåëñêè ïðîåêò - the Road Usage Lab. Ïðåâîçíè ñðåäñòâà îò 3000 øîôüîðè â Åâðîïà ñà îáîðóäâàíè ñúñ ñïåöèàëíè èçìåðâàòåëíè óñòðîéñòâà çà çàïèñâàíå íà äàííè íà èçïîëçâàíåòî íà ãóìèòå. Òåçè öåííè íàõîäêè ñà áèëè çàåòè â ðàçðàáîòâàíåòî íà áúäåùèòå ìîäåëè íà ãóìèòå, êîåòî ãè ïðàâè ïî-ïîäõîäÿùè çà íóæäèòå íà èñòèíñêèòå âîäà÷è.