Payment Banner

Внимание: Ние ви доставяме само гумата. Ако на снимката е изобразена джанта, то тя служи за символизиране.

Michelin Pilot Sport 4 275/35 ZR18 (99Y) XL с протектор на борта на джантата (FSL)

Наличност
ограничена наличност
гуми
Летни гумиSo
скорост
(Y): Тази гума е допустима за скорости up to over 300 km/h !
EAN
3528702868935
Етикет на гуми / Класи на ефективност
Съпротивление при търкаляне C Сцепление с влажна повърхност A Емисия на шума 71dB
DEX
За въпроси и предложения моля свържете се с нас на barzgumve​@delti.com
363,20 лв

 

От идеята върху пътя. На момента

ПРИГОТВЕТЕ СЕ ДА ПЪТУВАТЕ ИСТИНСКИ НАСЛАЖДАВАЙКИ СЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА С ГУМИ, КОИТО ИНСТИНКТИВНО ПРЕНАСЯТ ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ПЪТЯ.

Отличен контрол на управлението и високо ниво на способността за реагиране

ТЕХНОЛОГИЯ DYNAMIC RESPONSE»: ХИБРИДЕН ПОЯС ОТ АРАМИД И НАЙЛОН, ОСИГУРЯВАЩ ОПТИМАЛНО ПРЕДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ПЪТЯ

ОТЛИЧНО РЕАГИРАЩА ПРОТЕКТОРНА ШАРКА, КОЯТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ АДАПТИРА КЪМ ПЪТЯ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМИЗИРАН ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ПЪТЯ

Високо ниво на безопасност върху мокри пътища

НОВА КАУЧУКОВА СМЕС СЪС СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛАСТОМЕРИ И СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД, ОСИГУРЯВАЩА ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ И СПИРАНЕ ВЪРХУ МОКРИ НАСТИЛКИ

ШИРОКИ И ДЪЛБОКИ НАДЛЪЖНИ КАНАЛИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЕРФЕКТНО ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДАТА ВЪРХУ МОКРИ ПЪТИЩА

Отличните постижения на МICHELIN по отношение на дълготрайността

В резултат от сътрудничество с емблематични производители на коли и опита в моторните спортове

ПРОДУКТОВАТА ЛИНИЯ PILOT SPORT Е ПРОЕКТИРАНА СЪВМЕСТНО С НАЙ-ВЗИСКАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА КОЛИ (BMW, MERCEDES, AUDI, PORSCHE)*

ДИЗАЙНЪТ НА ПРОТЕКТОРНАТА ШАРКА Е ЗАИМСТВАН ОТ ОПИТА В МОТОРНИТЕ СПОРТОВЕ (ФОРМУЛА E, WEC**, WRC***…)

Michelin Total Performance: По-голяма обща ефективност благодарение на водещите технологии на MICHELIN.

1. горивна ефективност
2. Сцепление с мокра пътна настилка (от A до G).
3. Клас на външен шум при търкаляне (от 1 до 3).
4. Измерена стойност на външен шум при търкаляне (в децибели).
BMW = 24 хомологации с гами MICHELIN PILOT SPORT и MICHELIN PILOT SPORT PS2, Mercedes = 31 хомологации с гами MICHELIN PILOT SPORT, MICHELIN PILOT SPORT PS2 и MICHELIN PILOT SPORT 3, AUDI & AUDI Quattro = 14 хомологации с гами MICHELIN PILOT SPORT PS2 и MICHELIN PILOT SPORT 3, PORSCHE = 43 хомологации с гама MICHELIN PILOT SPORT PS2.
** WEC = Световен шампионат за издръжливост на FIA
*** WRC = Световен рали шампионат FIA
**** За повечето размери гуми

Етикет на гуми / Класи на ефективност

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

In this case, the following efficiency classes are valid: Roll resistance: C, Wet grip: A, Емисия на шума: 71 dB.

В случай, че се отнася за гума, произведена след 1.07.2012, важи етикетът представен в
лявата графика.

Партньорът за монтаж близо до Вас
Моля, въведете Вашия пощенски код, местожителство или код за набиране, за да можем да Ви посочим партньор за монтаж близо до Вас.

Ние можем да
монтирам Вашите гуми!

Изберете един от
нашите монтажни партньори
във Вашия район:

Как работи
1. Търсене монтаж партньор
2. включвам в опис
3. Монтирайте гуми

Michelin - íèå ùå âè îòâåäåì ïî-íàäàëå÷.

Âèçèÿòà íà íàøèòå îñíîâàòåëè, Åäóàð è Àíäðå Ìèøëåí, ðúêîâîäÿò ðàçâèòèåòî íà ìàðêàòà MICHELIN ïîâå÷å îò 125 ãîäèíè: ïðàâÿò øîôèðàíåòî òîëêîâà ëåñíî, áåçîïàñíî è êîìôîðòíî,äî êîëêîòî å âúçìîæíî - ïúðâèòå ñ èíîâàòèâíè àâòîìîáèëíè ãóìè è äæàíòè, ïîñëåäâàíè îò ïúòíè êàðòè, ïúòåâîäèòåëè, êàêòî è âíîñêè êúì ïîäîáðÿâàíå íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà. Çàåäíî ñ òîâà èäâà ñèëíà àíãàæèðàíîñò ñ îêîëíàòà ñðåäà, êàêòî å ìîäåðíàòà ìîáèëíîñò òðÿáâà äà å óñòîé÷èâà è äà íå å âðåäíà çà îêîëíàòà ñðåäà.

Âñÿêà ãîäèíà Michelin Group ïðîèçâåæäà ïîâå÷å îò 178 ìèëèîíà ãóìè â 68 ïðîèçâîäñòâà â 17 ñòðàíè, è ðàáîòÿò ìðåæè çà ïðîäàæáè â íàä 170 ñòðàíè. Ïðèíîñèòå íà ïðîäóêòèòå ñà ìíîãî: îò âåëîñèïåäè è ëåêè àâòîìîáèëè, êàìèîíè, ìîòîöèêëåòè è ãóìè çà òðàêòîðè, ãóìèòå çà 5-òîííè çåìåêîïíè ìàøèíè.  Michelin ðàáîòÿò 111,700 äóøè ïî öåëèÿ ñâÿò è ïðèòåæàâàò åäíà îò íàé-ñòàðèòå, íàé-èçâåñòíèòå ìàðêè â ñâåòà -. Ëåãåíäàðíèÿ Michelin Man

Íàñî÷åíî ðàçâèòèå: MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò

 ðàçðàáîòâàíåòî íà íîâèòå ïðîäóêòè, Michelin íàäåæíî ïðåñëåäâà êîíöåïöèÿòà çà "MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò", ïîäêðåïåíà îò ñòðîã ñòàíäàðò, âèíàãè îáåäèíÿâàùà ðåäèöà åêñïëîàòàöèîííè õàðàêòåðèñòèêè â ãóìèòå, çà ïîñòèãàíå íà îïòèìàëíè ðåçóëòàòè. Íèå ñëåäâàìå òàçè ôèëîñîôèÿ íå ñàìî â ðàçâèòèåòî íà íàøèòå ñòàíäàðòíè ïðîäóêòè, íî ñúùî òàêà è â ìîòîðíèòå ñïîðòîâå. Ìíîãîáðîéíè òåõíè÷åñêè èíîâàöèè ïîìàãàò çà îáëåê÷àâàíåòî íà òåæåñòèòå âúðõó îêîëíàòà ñðåäà, äðàéâåðè è áèçíåñ. Ñêðèòè îò ïîãëåäà íà âúíøíè ãóìè, ðàáîòåí äèçàéí è ãóìåíè ñúåäèíåíèÿ, ïðåç öåëîòî ñè ñúùåñòâóâàíå, ãóìèòå MICHELIN ïîêàçâàò ïúëíèÿ ñè ïîòåíöèàë: òå ïðåäëàãàò îòëè÷íî ñöåïëåíèå, äúëúã æèâîò, è íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà ãîðèâî, áëàãîäàðåíèå íà íèñêîòî ñúïðîòèâëåíèå ïðè âúðòåíå.

Çà äà ñå ðàçáåðàò ïî-äîáðå óñëîâèÿòà, íà êîèòî ãóìèòå ñà ïîäëîæåíè ïîä åæåäíåâíà óïîòðåáà, ïðåç ëÿòîòî íà 2014 ã. Michelin çàïî÷âà óíèêàëåí èçñëåäîâàòåëñêè ïðîåêò - the Road Usage Lab. Ïðåâîçíè ñðåäñòâà îò 3000 øîôüîðè â Åâðîïà ñà îáîðóäâàíè ñúñ ñïåöèàëíè èçìåðâàòåëíè óñòðîéñòâà çà çàïèñâàíå íà äàííè íà èçïîëçâàíåòî íà ãóìèòå. Òåçè öåííè íàõîäêè ñà áèëè çàåòè â ðàçðàáîòâàíåòî íà áúäåùèòå ìîäåëè íà ãóìèòå, êîåòî ãè ïðàâè ïî-ïîäõîäÿùè çà íóæäèòå íà èñòèíñêèòå âîäà÷è.