Payment Banner

Внимание: Ние ви доставяме само гумата. Ако на снимката е изобразена джанта, то тя служи за символизиране.

Michelin Agilis X-Ice North 225/75 R16C 118/116R , с възможност да се сложат шипове

Наличност
Налично на склада
гуми
Зимни гумиWi
маркировка M+S
със снежен симбол
скорост
R: Тази гума е допустима за скорости доa 170 km/h !
EAN
XXXXXXXXXXXXX
Етикет на гуми / Класи на ефективност
Съпротивление при търкаляне C Сцепление с влажна повърхност B Емисия на шума 71dB
DEX
За въпроси и предложения моля свържете се с нас на barzgumve​@delti.com
357,10 лв
Препоръчай продукта на

 

MICHELIN Agilis X-ICE North Повишаване мобилността на шофьори на моторни превозни средства в най-трудните зимни условия на шофиране. Когато е сняг, заледени или мокри пътища и други екстремни зимни условия, които правят шофирането почти невъзможно, шофьорите могат да имат проблеми при запазване на контрола на превозни средства. Да направи шофирането по-безопасно и по-лесно за шофьори в тежки, предизвикателни климатични условия, Michelin въведе нова гума с шипове, MICHELIN Agilis X-ICE North. Michelin Agilis X-ICE North е проектирана да се осигури върхово изпълнение в три ключови области - безопасност, ефективността на разходите и трайност - с цел да се даде възможност за шофьори да стигнат там, където трябва да отидат, дори и в най-трудните условия. Безопасен: На +#8203,+#8203,заледени повърхности новата MICHELIN Agilis X-ICE North значително подобрява устойчивостта на проследяване и осигурява прогресивно отзивчивост, по време на сняг подобрява сцеплението с 25%. По-рентабилни: шипове на MICHELIN X-ICE North са 30% по-дълъги и увеличават общият пробег на гумите с 20%. Трайност: Страничните стени на новата MICHELIN X-ICE North предлагат добра устойчивост и намаляване на въздействието на бордюри ожулвания. Отлична производителност на гумите се основава на пакет от специални технологии, разработени от Michelin. Оригинален дизайн на протектора на MICHELIN Agilis X-ICE North прави превозното средство по-лесно да се контролира, а също така подобряване на комфорт на шофиране. С новата MICHELIN Agilis X-ICE North, производител на гуми за пореден път демонстрира своя ангажимент да си партнира с шофьори на микробуса. Като част от този ангажимент, преправен е състав на MICHELIN Agilis. Новите летни версии бяха въведени през 2008 г., с две зимни версии (шипове и без шипове), пуснати на тържище една година по-късно - MICHELIN Agilis Alpin и MICHELIN Agilis X-ICE North.

Етикет на гуми / Класи на ефективност

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

Съпротивление при търкаляне: E, Триене при мокрота: C, Емисия на шума: 71 dB.

В случай, че се отнася за гума, произведена след 1.07.2012, важи етикетът представен в
лявата графика.

Партньорът за монтаж близо до Вас
Моля, въведете Вашия пощенски код, местожителство или код за набиране, за да можем да Ви посочим партньор за монтаж близо до Вас.

Ние можем да
монтирам Вашите гуми!

Изберете един от
нашите монтажни партньори
във Вашия район:

Как работи
1. Търсене монтаж партньор
2. включвам в опис
3. Монтирайте гуми

Michelin - íèå ùå âè îòâåäåì ïî-íàäàëå÷.

Âèçèÿòà íà íàøèòå îñíîâàòåëè, Åäóàð è Àíäðå Ìèøëåí, ðúêîâîäÿò ðàçâèòèåòî íà ìàðêàòà MICHELIN ïîâå÷å îò 125 ãîäèíè: ïðàâÿò øîôèðàíåòî òîëêîâà ëåñíî, áåçîïàñíî è êîìôîðòíî,äî êîëêîòî å âúçìîæíî - ïúðâèòå ñ èíîâàòèâíè àâòîìîáèëíè ãóìè è äæàíòè, ïîñëåäâàíè îò ïúòíè êàðòè, ïúòåâîäèòåëè, êàêòî è âíîñêè êúì ïîäîáðÿâàíå íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà. Çàåäíî ñ òîâà èäâà ñèëíà àíãàæèðàíîñò ñ îêîëíàòà ñðåäà, êàêòî å ìîäåðíàòà ìîáèëíîñò òðÿáâà äà å óñòîé÷èâà è äà íå å âðåäíà çà îêîëíàòà ñðåäà.

Âñÿêà ãîäèíà Michelin Group ïðîèçâåæäà ïîâå÷å îò 178 ìèëèîíà ãóìè â 68 ïðîèçâîäñòâà â 17 ñòðàíè, è ðàáîòÿò ìðåæè çà ïðîäàæáè â íàä 170 ñòðàíè. Ïðèíîñèòå íà ïðîäóêòèòå ñà ìíîãî: îò âåëîñèïåäè è ëåêè àâòîìîáèëè, êàìèîíè, ìîòîöèêëåòè è ãóìè çà òðàêòîðè, ãóìèòå çà 5-òîííè çåìåêîïíè ìàøèíè.  Michelin ðàáîòÿò 111,700 äóøè ïî öåëèÿ ñâÿò è ïðèòåæàâàò åäíà îò íàé-ñòàðèòå, íàé-èçâåñòíèòå ìàðêè â ñâåòà -. Ëåãåíäàðíèÿ Michelin Man

Íàñî÷åíî ðàçâèòèå: MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò

 ðàçðàáîòâàíåòî íà íîâèòå ïðîäóêòè, Michelin íàäåæíî ïðåñëåäâà êîíöåïöèÿòà çà "MICHELIN Îáùà ïðîèçâîäèòåëíîñò", ïîäêðåïåíà îò ñòðîã ñòàíäàðò, âèíàãè îáåäèíÿâàùà ðåäèöà åêñïëîàòàöèîííè õàðàêòåðèñòèêè â ãóìèòå, çà ïîñòèãàíå íà îïòèìàëíè ðåçóëòàòè. Íèå ñëåäâàìå òàçè ôèëîñîôèÿ íå ñàìî â ðàçâèòèåòî íà íàøèòå ñòàíäàðòíè ïðîäóêòè, íî ñúùî òàêà è â ìîòîðíèòå ñïîðòîâå. Ìíîãîáðîéíè òåõíè÷åñêè èíîâàöèè ïîìàãàò çà îáëåê÷àâàíåòî íà òåæåñòèòå âúðõó îêîëíàòà ñðåäà, äðàéâåðè è áèçíåñ. Ñêðèòè îò ïîãëåäà íà âúíøíè ãóìè, ðàáîòåí äèçàéí è ãóìåíè ñúåäèíåíèÿ, ïðåç öåëîòî ñè ñúùåñòâóâàíå, ãóìèòå MICHELIN ïîêàçâàò ïúëíèÿ ñè ïîòåíöèàë: òå ïðåäëàãàò îòëè÷íî ñöåïëåíèå, äúëúã æèâîò, è íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà ãîðèâî, áëàãîäàðåíèå íà íèñêîòî ñúïðîòèâëåíèå ïðè âúðòåíå.

Çà äà ñå ðàçáåðàò ïî-äîáðå óñëîâèÿòà, íà êîèòî ãóìèòå ñà ïîäëîæåíè ïîä åæåäíåâíà óïîòðåáà, ïðåç ëÿòîòî íà 2014 ã. Michelin çàïî÷âà óíèêàëåí èçñëåäîâàòåëñêè ïðîåêò - the Road Usage Lab. Ïðåâîçíè ñðåäñòâà îò 3000 øîôüîðè â Åâðîïà ñà îáîðóäâàíè ñúñ ñïåöèàëíè èçìåðâàòåëíè óñòðîéñòâà çà çàïèñâàíå íà äàííè íà èçïîëçâàíåòî íà ãóìèòå. Òåçè öåííè íàõîäêè ñà áèëè çàåòè â ðàçðàáîòâàíåòî íà áúäåùèòå ìîäåëè íà ãóìèòå, êîåòî ãè ïðàâè ïî-ïîäõîäÿùè çà íóæäèòå íà èñòèíñêèòå âîäà÷è.